NAJAVA: Koncert Mislava Režića - gitara u Osnovnoj glazbenoj školi "Krsto Odak" u Drnišu

Pravila i način online odvijanja 2. Međunarodnog natjecanja iz solfeggia i teorije glazbe "DO, RE, MI, FA..." DRNIŠ 2024.

Tehnička pravila za online natjecanje:

Kandidat je dužan osigurati dvije naprave s kojima se može povezati na video konferenciju putem aplikacije Zoom (prijenosno računalo s kamerom, stolno računalo s kamerom, tablet s kamerom, pametni telefon). Sve naprave moraju imati omogućenu audio i video funkciju (kameru i mikrofon koji rade). Jedna treba prikazivati natjecatelja frontalno, druga sa strane te treba biti vidljiv natjecatelj i radna površina natjecatelja. Na oba prijavljena računa natjecatelja treba biti vidljivo njegovo/njezino puno ime i prezime.

Kandidat je dužan priključiti se video konferenciji najkasnije 5 minuta prije početka termina.

Solfeggio (a vista melodijsko-ritamski primjer, jednolinijski ritamski primjer (kategorije 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A) / parlato ritamski primjer (kategorije7.A, 8.A, 9.A i 10.A), melodijsko-ritamski diktat (sve kategorije osim 1.A):

Organizator će putem maila, najkasnije 5 dana prije održavanja natjecanja, obavijestiti kandidata o vremenu održavanja natjecanja. Na dan natjecanja kandidatima će biti poslan link putem kojeg će se priključiti natjecanju putem aplikacije Zoom.

Kandidat će dobiti na mail melodijsko-ritamski primjer, ritamski ili parlato primjer (ovisno o kategoriji) i zvučni zapis diktata. Moderator će natjecateljima dati intonaciju melodijsko-ritamskog primjera, nakon čega imaju 5 minuta za analizu melodijsko-ritamskog i ritamskog/parlato primjera, nakon čega natjecatelj snima oba primjera (melodijsko-ritamski a vista primjer i ritamski/parlato primjer) u jednoj neprekinutoj snimci. Kad je završeno vrijeme za snimanje primjera (cca. 10 min) natjecatelj ima još 15 minuta (kategorije 2.A. 3.A, 4.A, 5.A, 6.A), odnosno 20 minuta (kategorije 7.A, 8.A, 9.A) i 25 minuta (kategorija 10.A) za zapisati diktat. Po završetku vremena moderator će obavijestiti natjecatelje da je vrijeme isteklo. Nakon toga natjecatelji u jednom mailu (pod predmet pišu svoje puno ime i prezime) šalje snimku primjera i jasno vidljivu fotografiju ili skenirani zapis diktata komisiji na mail adresu s koje je dobio zadatke. Cijelo vrijeme obje kamere trebaju biti uključene.

Primjer zvučnog zapisa diktata:

Teorija glazbe (sve kategorije): 

Organizator će putem maila, najkasnije 5 dana prije održavanja natjecanja, obavijestiti kandidata o vremenu održavanja natjecanja. Na dan natjecanja kandidatima će biti poslan link putem kojeg će se priključiti natjecanju putem aplikacije Zoom.

Kandidat će dobiti na mail primjer testa za koji ima 45 minuta za rješavanje. Po završetku vremena moderator će obavijestiti natjecatelje da je vrijeme isteklo, nakon čega natjecatelj šalje skeniran test ili jasno vidljivu fotografiju testa komisiji na mail s koje je dobio test (u mailu pod predmet pišu svoje puno ime i prezime). Cijelo vrijeme obje kamere trebaju biti uključene.

Rules of online competition for 2. International competition in solfeggio and music theory "DO, RE, MI, FA..." - DRNIŠ 2024.

Technical rules for the online competition: The candidate is required to provide two devices with which he can connect to the video conference via the Zoom application (laptop with camera, desktop computer with camera, tablet with camera, smartphone). All devices must have audio and video functionality enabled (camera and microphone working). One should show the competitor frontally, the other from the side, and the competitor and the competitor's desktop should be visible. His/her full name and surname should be visible on both registered accounts of the competitor.

The candidate is obliged to join the video conference no later than 5 minutes before the start of the appointment.

Solfeggio (a vista melodic-rhythmic example, one-line rhythmic example (categories 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A) / parlato rhythmic example (categories 7.A, 8.A, 9.A and 10.A), melodic-rhythmic dictation (all categories except 1.A):

The organizer will inform the candidate about the time of the competition via e-mail, no later than 5 days before the competition.

On the day of the competition, candidates will be sent a link through which they will join the competition via the Zoom application. The candidate will receive by mail a melodic-rhythmic example, a rhythmic or parlato example (depending on the category) and a sound recording of the dictation. The moderator will give the contestants the intonation of the melodic-rhythmic example, after which they have 5 minutes to analyze the melodic-rhythmic and rhythmic/parlato example, after which the contestant records both examples (the melodic-rhythmic a vista example and the rhythmic/parlato example) in one continuous recording. When the time for recording the example is over (approx. 10 min), the competitor has 15 minutes left (categories 2.A. 3.A, 4.A, 5.A, 6.A), or 20 minutes (categories 7.A, 8.A, 9.A) and 25 minutes (category 10.A) to write down the dictation. At the end of the time, the moderator will inform the contestants that the time has expired. After that, the contestants send a recording of the example and a clearly visible photo or a scanned copy of the dictation to the commission in one email (under the subject they write their full name and surname) to the email address from which they received the assignments. Both cameras should be on during the whole time.

Example of a dictation audio recording:

Music theory (all categories): The organizer will inform the candidate about the time of the competition via e-mail, no later than 5 days before the competition. On the day of the competition, candidates will be sent a link through which they will join the competition via the Zoom application.

The candidate will receive an example of the test by mail, for which he has 45 minutes to solve. At the end of the time, the moderator will inform the contestants that the time has expired, after which the contestant sends a scanned test or a clearly visible photo of the test to the committee to the e-mail from which they received the test (in the e-mail, under the subject, write their full name and surname). Both cameras should be on during the whole time.

Našoj školi dodijeljena Povelja za projekt "1. Međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe "DO, RE, MI, FA..." Drniš 2023."

U petak, 22. prosinca 2023. godine gradonačelnik Grada Drniša, mr. sc. Josip Begonja, uručio je ravnateljici naše škole, profesorici Ines Topić, Povelju koja je dodijeljena Gradu Drnišu od Središnjeg koordinacijskog odbora programa "Gradovi i općine - prijatelji djece" za projekt naše škole "1. Međunarodno natjecanje iz solfeggia i teorije glazbe "DO, RE, MI, FA..." Drniš 2023."

Zahvaljujemo Gradu Drnišu i svim sponzorima na financijskoj potpori u realizaciji ovog projekta, a svima koji su sudjelovali na projektu iskrene čestitke!

Nastavi čitati

Osnovna glazbena škola Krsto Odak Drniš